Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Recording Industry Association of Vietnam, viết tắt RIAV) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, phi chính phủ, phi lợi nhuận của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng đĩa ghi âm (bao gồm các sản phẩm ghi âm, ghi hình) ở Việt Nam. Nhiệm vụ chính của Hiệp hội là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sản xuất băng đĩa âm thanh tại Việt Nam, tuân thủ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực mà tổ chức này hoạt động. Trụ sở chính được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội chính thức ra mắt ngày 12 tháng 11 năm 2003.

Mục đích hoạt động

1. Tập hợp các đơn vị sản xuất băng đĩa ghi âm vào một tổ chức Hiệp hội nhằm hợp tác, hỗ trợ nhau để thúc đẩy phát triển sản phẩm băng đĩa ghi âm, góp phần thúc đẩy sáng tạo, phổ biến các giá trị âm nhạc và các loại hình nghệ thuật dân tộc khác và tinh hoa âm nhạc thế giới tới công chúng.

2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà sản xuất đối với các chương trình băng đĩa ghi âm.

3. Hỗ trợ phát hành để đưa tác phẩm tới công chúng một cách thuận lợi.

4. Tham gia tư vấn về việc hoạch định cơ chế, chính sách về bản quyền và các chính sách liên quan đối với các cơ quan quản lí Nhà nước.

5. Mở rộng hợp tác, giao lưu với các tổ chức tương ứng của các nước, quốc tế trong việc sản xuất và quản lí tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực công nghiệp ghi âm theo qui định pháp luật.

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV

NĂM 2020 – 2025

1.TRƯƠNG THỊ THU DUNG  –  CHỦ TỊCH 

2. PHAN MỘNG THÚY  –  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

3. ĐỒNG ĐĂNG GIAO  –  THƯỜNG VỤ

4. HOÀNG SƠN ĐỈNH  –  THƯỜNG VỤ

5. PHẠM THỊ THU BA  –  ỦY VIÊN

6. CÁT THỊ KHÁNH VÂN  –  ỦY VIÊN

7. PHẠM TRUNG THỰC  –  ỦY VIÊN